QIAO SHIGUANG  Huizhou Ancestral Shrine Ink and colour on paper
69 x 139 cm QS051
Huizhou Ancestral Shrine by Qiao Shiguang
Previous : Back : Next