WEI SHAODONG  Salute to Chiu Ying No.5 Oil on canvas
150 x 50 cm WS066
Salute to Chiu Ying No.5 by Wei Shaodong
Previous : Back : Next