WEI SHAODONG  Salute to Chiu Ying No.6 Oil on canvas
150 x 50 cm WS070
Salute to Chiu Ying No.6 by Wei Shaodong
Previous : Back : Next